loushude.pp6.cc  
  
 
  收藏资讯  
    原国务院副总理兼外交部长黄华收藏


    2008年,为贺原国务委员、国务院副总理兼外交部长黄华九十五寿辰, 娄述德创作绘画寿桃,父亲娄师白

    题篆《多寿》。