lixianghong.pp6.cc  
 
 
  收藏资讯  
  李项鸿2011年瀚海最新拍卖记录
  北京瀚海拍卖有限公司2011年12月20日公布:李项鸿先生的作品《红石峡烟云》在2011年12月17日举办的“北京瀚海2011四季拍卖会”上,以人民币壹拾叁万捌仟元整落槌成交。该画尺寸为137cm×67cm。

                                      
                                                           《红石峡烟云》 137cm×67cm

  拍卖相关链接:
  http://artso.artron.net/auction/actionsearch.php?sort=pm&keyword=%E6%9D%8E%E9%A1%B9%E9%B8%BF


                                         欣赏更多作品请上李项鸿官网:lixianghong.pp6.cc